TEB. 15.Bölge Isparta Eczacı Odası

 


2009 YILI PROTOKOLÜNÜN 3.7 MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN GEÇİCİ PROVİZYON SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU

Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan 2009 Yılı İlaç Temin Protokolü’nün 3.7 inci maddesi:

3.7. Aşağıda belirtilen reçeteler Türk Eczacıları Birliği ve Kurum tarafından belirlenen usüle göre eczanelerden dönüşümlü olarak karşılanacak ve ilgili Bölge Eczacı Odasınca onaylanacaktır.

a-Mor ve Turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler,
b-İşyeri Hekimi tarafından yazılan reçeteler,
c-Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler,
d-Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler,
e-Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri,
f- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilere ait reçeteler,
g- Eczane olmayan yerleşim bölgelerinde, sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler.

Usule ilişkin olarak aşağıdaki hususlara riayet edilecektir:
1-Sisteme katılmak isteyen eczaneler arasındaki sıralama kura ile belirlenecektir. Yeni protokol imzalayan eczaneler listenin sonuna müracaat sırasıyla eklenecektir.
2-Reçetelerin dağıtım limiti illerin özelliklerine göre ilgili Eczacı Odası tarafından belirlenecek olup, limit aşımı yapılmayacaktır.
3-Sistemin işleyişine ilişkin diğer düzenlemeler ilgili Eczacı Odası tarafından yapılacaktır.,

Bölge Eczacı Odaları sisteme ait verileri belirli dönemlerde TEB aracılığıyla Kuruma iletir. Sisteme ilişkin Kuruma iletilen öneri ve şikayetler Kurum tarafından yazılı olarak TEB’e iletilir, TEB tarafından yapılan iyileştirmeler de Kuruma yazılı olarak bildirilir.

Ancak bu madde hükmü Danıştay’ın yukarıda belirtilen reçetelerin bu şekilde dağıtımı uygulamasının hukuka uygun olduğuna dair kararının Kuruma tebliği ile yürürlüğe girer. Mahkeme tarafından bu uygulamanın hukuka aykırı olduğuna karar verilirse bu madde hükmü uygulanmaz.

Mahkeme kararının taraflara tebliğine kadar geçen sürede geçerli olmak üzere bu maddede açıklanan reçetelerin TEB provizyon sistemine kaydı yapılır. Bölge Eczacı Odaları her ayın 10 una kadar bu listeleri Kurum taşra teşkilatına (Konsolide bütçeye bağlı kurum ve kuruluşlar ve yeşil kartlı hastalara ait reçeteler için Muhasebe Müdürlüklerine) iletirler. TEB provizyon sistemine kayıtlı olmayan reçeteler ödenmez.

Şeklinde düzenlenmiştir.

Bu maddeye istinaden, Danıştay tarafından gerekçeli kararın yayımlanacağı tarihe kadar uygulanmak üzere, protokolde belirtilen geçici TEB provizyon sistemi hazırlanmıştır.