TEB. 15.Bölge Isparta Eczacı Odası

 


31.12.2008 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ OLAN RAPORLAR İLE VERİLEBİLECEK İLAÇ MİKTARI

36.A.00.003883

03.12.2008

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

22.10.2008 tarih, 27032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 4.Maddesi ile “SUT’un yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen sağlık raporları, raporun düzenlendiği tarihte yürürlükte bulunan SUT hükümlerine uygun olması kaydıyla 31/12/2008 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerlidir. SUT’un yürürlük tarihinden önce düzenlenmiş SUT hükümlerine uygun olan sağlık raporları ise SUT’ta belirtilen süreleri boyunca geçerlidir. hükmü getirilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri tarafından yapılan farklı yorumlar tereddüt yaşanmasına neden olduğundan, Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan açıklama istenmiştir.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Sunucularının ve Ödemelerin Yönetimi Daire Başkanlığı’nın cevabi yazısı ekte iletilmekte olup, söz konusu sağlık raporlarına istinaden bu tarihe kadar (31.12.2008 tarihi dahil) düzenlenmiş reçeteler ile ilaç teminine imkan verildiği, raporun içeriğinde belirtilen ve Tebliğ hükümlerine uygun geçerlilik tarihini aşmaması kaydıyla reçetede belirtilen süre ve miktarda ilaç verilmesinin mümkün olduğu bildirilmektedir.

Sonuç itibariyle; düzenlendiği tarihteki SUT hükümlerine uygun olan bir sağlık raporuna istinaden, reçeteye 2008 SUT hükümlerinde belirtilen tedavi süresini karşılayacak dozda ilaç yazılması halinde, 31.12.2008 tarihine kadar provizyon sisteminin onay verdiği kadar kutu/adet ilaç verilebilecektir. 01.01.2009 tarihinden itibaren, 2008 SUT kurallarına uygun olmayan sağlık raporları ile reçete karşılanamayacaktır.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER

Genel Sekreter

Eki: 1


Ek-1